Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਇਸ ਤਰਾਂ ਖੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ

ਇਸ ਤਰਾਂ ਖੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ   ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ    ਦਾ ਨਾਮ   ਜ ਪ ਦੇ   ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਹਰ   ਸੁੱ ਖ   ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ    ਦੁੱ ਖ   ਦੂ ਰ   ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ   ਪ ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ    ਦਾ ਨਾਮ   ਜ ਪ ਣ   ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ   ਖ਼ਾ ਸ   ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ   ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ   ਨੂੰ   ਚੇ ਤੇ    ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ   ਪਾ ਣੀ    ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਦਸ   ਦੁ ਆ ਰ   ਹਨ ਪਰ ਨੌੰ   ਦੁ ਆ ਰ   ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ   ਗੁ ਪ ਤ    ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ    ਆ ਗਿ ਆ   ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ   ਵਾਂ ਝਾ   ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ   ਸ਼ ਬ ਦ    ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ   ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ    ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ     ਮੈ ਡੀ ਟੇ ਸ਼ ਨ   ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ   ਦ ਸ ਮ    ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹ   ਤਾ ਲੂ    ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ   ਹੈ। ਇਸ ਦਾ   ਮੂੰ ਹ   ਹੇ ਠਾਂ   ਵੱ ਲ   ਨਹੀਂ   ਸ ਗੋਂ   ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ   ਇ ਨ ਸਾ ਨ   ਦੇ ਵਿੱਚ   ਵਾ ਹਿ ਗੁ ਰੂ   ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ    ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ   ਅ ਰਾ ਧ ਨਾ    ਜਾਂ   ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ    ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਸ    ਦੁ ਆ ਰ   ਨੂੰ   ਖੋ ਲ੍ਹ ਦਾ   ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ   ਦ ਸ ਮ   ਦ ਵਾ ਰ   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ   ਖੋ ਲ੍ਹਿ ਆ   ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ   ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ   ਨੂੰ   ਚੇ ਤਿ ਆਂ   ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ   ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ   ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ   ਜਾ ਪ   ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ    ਜ ਪ ਦੇ   ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ   ਇ ਕਾ ਗ ਰ ਤਾ   ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ   ਸ਼ੰ ਕਾ   ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ    ਕਿੰ ਤੂ   ਪ੍ਰੰ ਤੂ   ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ    ਇ ਕਾ ਗ ਰ ਤਾ     ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ    ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ    ਦੇ ਨਾਮ   ਜ ਪ ਣ   ਅਤੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ    ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ   ਦਾ ਨਾਮ    ਜ ਪ ਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।