Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ,ਕਦੇ ਅਧਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਜੂਗੀ , ਜੋੜ ਦਰਦ, ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ,ਕਦੇ ਅਧਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਜੂਗੀ , ਜੋੜ ਦਰਦ, ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ   ਗ ਲ ਤ   ਖਾ ਣ   ਪੀ ਣ   ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ    ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ    ਜ ੜ੍ਹੀ  ਬੂ ਟੀ ਆਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ    ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ   ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ    ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ     ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ     ਨਾਲ    ਸ ਰੀ ਰ     ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰ    ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ   ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ      ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਤੇ ਹੀ   ਨਿ ਰ ਭ ਰ    ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ   ਜੈ ਫ ਲ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੈ ਫ ਲ    ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ   ਗ ਰ ਮ    ਮ ਸਾ ਲਿ ਆਂ   ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ   ਜੈ ਫ ਲ    ਲੈ ਲਵੋ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ    ਘੁੱ ਟ   ਕੇ ਇੱਕ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ    ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਸ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ    ਦਾ ਇੱਕ   ਚ ਮ ਚ   ਲਉ ਅਤੇ    ਪਾ ਣੀ   ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਘੋ ਲ    ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਪੇ ਟ   ਸੰ ਬੰ ਧੀ    ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ   ਦੂ ਰ   ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ   ਕ ਬ ਜ਼   ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਪਾ ਚ ਨ   ਤੰ ਤ ਰ   ਮ ਜ਼ ਬੂ ਤ   ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਲਈ   ਜੈ ਫ ਲ   ਨੂੰ   ਪੀ ਸ   ਲਵੋ ਅਤੇ   ਪੇ ਸ ਟ    ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ    ਚ ਮ ੜੀ     ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਚਿ ਹ ਰੇ   ਉੱਤੇ   ਕਿੱ ਲ   ਅਤੇ   ਦਾ ਗ   ਧੱ ਬੇ    ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ     ਸਾ ਫ    ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ    ਛਾ ਤੀ   ਜਾਂ   ਖਾਂ ਸੀ   ਜ਼ੁ ਕਾ ਮ    ਨਾਲ   ਸ ਬੰ ਧਿ ਤ    ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ   ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਜੋ ੜਾਂ  ਦੇ   ਦ ਰ ਦ   ਤੋਂ   ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ   ਰਾ ਹ ਤ    ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।