Home / ਵਾਇਰਲ / ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੈਪਸੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ

ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੈਪਸੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜਕਲ   ਖਾ ਣ – ਪੀ ਣ   ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ    ਤ ਬ ਦੀ ਲੀ ਆਂ   ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ । ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ   ਘੱ ਟ   ਅਤੇ   ਖਾ ਣੇ   ਦੇ ਵਿੱਚ   ਤ ਲੀ ਆਂ    ਹੋਈਆਂ   ਚੀ ਜ਼ਾਂ   ਦਾ   ਵਾ ਧੂ    ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲੱਦੇ ਜਦੋ    ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਨੂੰ ਸਹੀ   ਪੋ ਸ਼ ਕ   ਤੱ ਤ   ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ   ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਦੇ ਵਿੱਚ   ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ   ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਬ ਚੇ   ਵੀ   ਖਾ ਣ   ਪੀ ਣ    ਲੱਗੇ ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ    ਡ ਰਾ ਮੇ   ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਓਹਨਾ ਦੀ    ਸਿ ਹ ਤ   ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਹਨਾਂ   ਚੀ ਜ਼ਾਂ   ਨੂੰ   ਖਾ ਣ    ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਗੋਂ   ਫਾ ਸ ਟ – ਫੂ ਡ   ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਭੱ ਜ ਦੇ   ਹਨ । ਜਿਹਨਾਂ   ਚੀ ਜ਼ਾਂ   ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ   ਪੋ ਸ਼ ਕ   ਤੱ ਤ ,  ਵਿ ਟਾ ਮਿ ਨ   ਮ ਜ਼ੂ ਦ   ਹੁੰਦੇ ਹਨ   ਲੋ ਕ   ਓਹਨਾ ਨੂੰ   ਖਾ ਣ   ਦੀ ਵਜਾਏ   ਸਿ ਹ ਤ   ਨੂੰ   ਖ਼ ਰਾ ਬ   ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ   ਚੀ ਜ਼ਾਂ   ਦਾ   ਸੇ ਵ ਨ   ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜਦੋ   ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ   ਚੀ ਜ਼ਾਂ   ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਤਾਂ   ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਤਾ ਕ ਤ ਵ ਰ   ਬੰ ਨ ਣ   ਦੀ ਵਜਾਏ   ਸ ਗੋਂ    ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰ    ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਦੋ   ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਦੇ ਵਿੱਚ   ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ    ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ   ਬੰ ਦੇ   ਦੇ ਕੋਲੋ ਕੋਈ ਵੀ   ਕੰ ਮ   ਚੁ ਸ ਤੀ   ਫੁ ਰਤੀ   ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਬੰ ਦੇ   ਨੂੰ ਹਰ   ਵ ਕ ਤ   ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ   ਮ ਹਿ ਸੂ ਸ   ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼ ਰੀ ਰ    ਟੁ ਟਿ ਆ- ਟੁ ਟਿ ਆ   ਮ ਹਿ ਸੂ ਸ   ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ   ਸ਼ ਰੀ ਰ    ਦੇ ਵਿੱਚ   ਤਾ ਕ ਤ    ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ ।

ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ   ਚਿ ਲ ਗੋ ਜ਼ਾ   23 ਗ੍ਰਾਮ , ਗਿ ਰੀ   ਕੋ ਪ ਆ 23 ਗ੍ਰਾਮ , ਅ ਸ਼ ਵ ਗੰ ਧਾ 23 ਗ੍ਰਾਮ , ਕਾ ਲੀ ਮੁ ਸ ਲੀ  23 ਗ੍ਰਾਮ ,   ਸਿ ਬ ਲ  ਮੁ ਸ ਲੀ   23 ਗ੍ਰਾਮ , ਚਾ ਵ ਲ 23 ਗ੍ਰਾਮ , ਚਾ ਰੇ   ਮ ਗ਼ ਜ਼ 23 ਗ੍ਰਾਮ ,   ਬਾ ਦ ਮ   ਗਿਰੀ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ   ਚੀ ਜ਼ਾਂ    ਤੁਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ    ਮਿ ਲਾ ਉ ਣੀ ਆ    ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ   ਪੀ ਸ    ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸਦਾ     ਪਾ ਊ ਡ ਰ    ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ।

ਇਸ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਗ੍ਰਾਮ , ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਨਾਲ । ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ   ਮ ਹਾ ਨ   ਤਾ ਕ ਤ   ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ   ਸੰ ਬੰ ਧੀ   ਵਿ ਸ ਤਾ ਰ   ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨੀਚੇ ਦਿਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ।