Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾ ਲਓ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾ ਲਓ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਆਮ   ਤੌ ਰ   ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ   ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿੱਚ   ਉ ਮ ਰ  ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ   ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿੱਚ   ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ    ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ   ਜੋ ੜਾਂ   ਵਿੱਚ   ਦ ਰ ਦ    ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ   ਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ   ਘੱ ਟ   ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਾਰ   ਕੰ ਮ   ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ   ਥ ਕਾ ਵ ਟ   ਦੇ ਕਾਰਨ   ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿਚ   ਦ ਰ ਦ   ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ   ਦ ਰ ਦ   ਦੇ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ   ਦ ਵਾ ਇ ਆ    ਦੀਆ ਵਰਤੋ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਦ ਰ ਦ    ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ   ਪ ਰ ਹੇ ਜ਼   ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਜਿਵੇਂ ਤਲੇ ਹੋਏ   ਭੋ ਜ ਨ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ   ਜੋ ੜਾਂ   ਦੇ    ਦ ਰ ਦ   ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ   ਫ ਲਾਂ   ਵਿੱਚ   ਕੇ ਲੇ   ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਆ ਲੂ   ਦੀ  ਉ ਬਾ ਲ   ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ  ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿੱਚ   ਕੈ ਲ ਸ਼ੀ ਅ ਮ   ਦੀ   ਕ ਮੀ   ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ   ਸ ਫ਼ੈ ਦ   ਤਿ ਲ   ਅਤੇ   ਅ ਲ ਸੀ   ਦੇ    ਬੀ ਜ   ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ   ਕ ਟੋ ਰੀ   ਦੇ ਵਿੱਚ   ਲੋ ੜ   ਅਨੁਸਾਰ   ਸ ਫ਼ੈ ਦ   ਤਿ ਲ   ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ   ਮੇ ਥੀ   ਅਤੇ   ਅ ਲ ਸੀ   ਦੇ    ਬੀ ਜ    ਪਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਗ ਰ ਮ    ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਪੀ ਸ   ਲਵੋ ਅਤੇ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਦੇ   ਰੂ ਪ   ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ    ਨੂੰ     ਕ ਣ ਕ   ਦੇ   ਆ ਟੇ   ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ   ਆ ਟੇ    ਦੀਆਂ   ਰੋ ਟੀ ਆਂ   ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਜੋ ੜਾਂ   ਦੇ   ਦ ਰ ਦ    ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।