Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ,ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਫਾਈ,ਪਿਸ਼ਾਬ ਚ ਜਲਨ ,ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ

ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ,ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਫਾਈ,ਪਿਸ਼ਾਬ ਚ ਜਲਨ ,ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ

ਕਈ ਵਾਰੀ   ਕਿ ਡ ਨੀ   ਦੀ   ਪੱ ਥ ਰੀ   ਜਾਂ   ਕਿ ਡ ਨੀ   ਨਾਲ   ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ   ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਦੇ ਕਾਰਨ   ਪੇ ਟ   ਵਿੱਚ   ਜ ਲ ਣ   ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ    ਪਿ ਸ਼ਾ ਬ   ਨਾਲ   ਸ ਬੰ ਧਿਤ   ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ   ਸ ਰੀ ਰ   ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ   ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ   ਸ ਰੀ ਰ   ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰ    ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ    ਸ ਰੀ ਰ   ਦੀ   ਕੰ ਮ   ਕਰਨ ਦੀ   ਸ ਮ ਰੱ ਥਾ   ਘ ਟ    ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ     ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ    ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ    ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ    ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ    ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿ ਡ ਨੀ    ਨਾਲ   ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ    ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰ ਦਾ   ਜੂ ਸ,    ਚੁ ਕੰ ਦ ਰ   ਦਾ   ਜੂ ਸ   ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਦਾ   ਜੂ ਸ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂ ਸ,   ਚੁ ਕੰ ਦ ਰ   ਦਾ ਜੂ ਸ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਦਾ ਜੂ ਸ   ਕੱ ਢ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ   ਪੇ ਟ   ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਸ ਰੀ ਰ   ਨੂੰ   ਤਾ ਕ ਤ    ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ   ਬ ਲੱ ਡ   ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਰ   ਨਾਲ   ਸ ਬੰ ਧਿ ਤ    ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ   ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ   ਬ ਲੱ ਡ   ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਰ    ਲਈ ਗਾਜਰ ਅਤੇ   ਚੁ ਕੰ ਦ ਰ   ਦਾ   ਰ ਸ   ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਲਾ ਭ ਕਾ ਰੀ    ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।