Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵੀਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ?ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੁ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨੁਸਖਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵੀਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ?ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੁ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨੁਸਖਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ   ਤ ਲੇ    ਹੋਏ ਭੋਜਨ   ਖਾ ਣ  ਨਾਲ   ਪੇ ਟ   ਨਾਲ   ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ   ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ   ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ   ਕੰ ਮ   ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਦਿਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ    ਪਿ ਸ਼ਾ ਬ     ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ    ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ    ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ   ਪਿ ਸ਼ਾ ਬ   ਵਿੱਚੋ   ਬ ਦ ਬੂ   ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ   ਬ ਦ ਬੂ   ਐਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ   ਬਿ ਮਾ ਰੀ   ਦਾ ਵੀ   ਡ ਰ   ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ   ਲੋ ਕ    ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ    ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਆਦਾ   ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ    ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ    ਪਿ ਸ਼ਾ ਬ    ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ   ਜਾਂ   ਸ ਰੀ ਰ   ਨਾਲ   ਸ ਬੰ ਧੀ    ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ   ਬਿ ਮਾ ਰੀ   ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ   ਔ ਲੇ   ਦਾ   ਮੁ ਰੱ ਬਾ   ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਪਿ ਸ਼ਾ ਬ   ਸ ਬੰ ਧੀ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਵਾਂ   ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਇੱਕ   ਕ ਟੋ ਰੀ   ਦ ਹੀਂ   ਲੈ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ   ਸ਼ੱ ਕ ਰ   ਪਾ ਲੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ    ਧਿ ਆ ਨ    ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਸ਼ੱ ਕ ਰ   ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਲੀ   ਪੇ ਟ   ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਪਿ ਸ਼ਾ ਬ   ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ   ਬ ਦ ਬੂ   ਵੀ   ਖ਼ ਤ ਮ    ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੱਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ   ਭ ਖ ੜਾ   ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ   ਪਾ ਣੀ   ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਉ  ਬਾ ਲ     ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ   ਠੰ ਡਾ   ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਇਸ   ਪਾ ਣੀ   ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਕ   ਇ ਲਾ ਜ    ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ   ਸ਼ਾ ਮ   ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ   ਲਾ ਭ    ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।