Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਜ਼ੀਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ ਮਿਲਾਕੇ 3 ਵਾਰ ਖਾਓ, ਜੋੜ ਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕਮਜੋਰੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਜ਼ੀਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ ਮਿਲਾਕੇ 3 ਵਾਰ ਖਾਓ, ਜੋੜ ਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕਮਜੋਰੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ    ਜੋ ੜਾਂ   ਦੇ    ਦ ਰ ਦਾਂ   ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ    ਜੋ ੜਾਂ   ਦੀਆਂ   ਦ ਰ ਦਾਂ   ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ   ਨੁ ਕ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ   ਜੋ ੜਾਂ   ਦੀਆਂ   ਦ ਰ ਦਾਂ   ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ   ਖਾ ਣਾ   ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸ਼ੂ ਗ ਰ, ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ, ਖੂ ਨ  ਦੀ   ਕ ਮੀ   ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ   ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਵੀ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ   ਕੈ ਲ ਸ਼ੀ ਅ ਮ   ਦੀ   ਕ ਮੀ   ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ   ਦੰ ਦ   ਮ ਜ਼ ਬੂ ਤ   ਹੁੰਦੇ ਨੇ |

ਅੱ ਖਾਂ   ਦੀ   ਰੌ ਸ਼ ਨੀ   ਵੀ ਸਹੀ   ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਹਿਰੇ ਉੱਤੇ   ਚ ਮ ਕ   ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ   ਨੁ ਕ ਸਾ   ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ   ਪੋ ਟਾ ਸ਼ੀ ਅ ਮ    ਮੈ ਗ ਨੀ ਸ਼ੀ ਅ ਮ    ਵਿ ਟਾ ਮਿ ਨ   ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ   ਰੋਟੀ   ਖਾ ਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ   ਚ ਬਾ   ਕੇ   ਖਾ ਣਾ   ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ    ਆ ਇ ਰ ਨ   ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ   ਕੋ ਲੈ ਸ ਸ ਟ੍ਰੋ ਲ   ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ | ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ    ਪ ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ   ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ |

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ   ਸ਼ੂ ਗ ਰ   ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਦੂਜਾ  ਨੁ ਕ ਸਾ   ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ   ਚਿੱ ਟੇ   ਤਿਲ ਅਤੇ ਅਧਾ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ   ਚ ਬਾ-ਚ ਬਾ   ਕੇ   ਖਾ ਣਾ   ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ   ਜੋ ੜਾਂ  ਦੇ   ਦ ਰ ਦ   ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ   ਬਿ ਮਾ ਰੀ   ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਲਾਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ |