Home / ਵਾਇਰਲ / ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖਾ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖਾ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਲੋ ਕਾਂ   ਦੀਆਂ   ਖਾ ਣ – ਪੀਣ   ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ   ਬ ਦ ਲ   ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋ ਕ  ਫਾ ਸ ਟ   ਫੂ ਡ    ਖਾ ਣਾ    ਵੱ ਧ   ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ   ਸ ਰੀ ਰ    ਦੇ  ਵਿੱਚ    ਮੋ ਟਾ ਪਾ    ਵਧਣ ਦੀ    ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ    ਵ ਧ   ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ   ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿੱਚ   ਮੋ ਟਾ ਪੇ    ਦੀ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ    ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ   ਲੋ ਕ   ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ    ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ    ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ । ਇਹ    ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਸ ਰੀ ਰ    ਤੇ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਬੁ ਰੇ   ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ   ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਘ ਟ ਨਾ    ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ    ਸ ਗੋਂ    ਸ ਰੀ ਰ   ਦੇ ਵਿੱਚ   ਮੋ ਟਾ ਪਾ    ਹੋਰ   ਤੇ ਜ਼ੀ   ਦੇ ਨਾਲ   ਵ ਧ ਣਾ   ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ   ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿਚ   ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਵ ਧ ਦਾ   ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ   ਵਾ ਰ   ਲੋ ਕਾਂ   ਨੂੰ ਆਪਣੇ   ਮੋ ਟਾ ਪੇ   ਦੇ ਕਾਰਨ   ਮ ਜ਼ਾ ਕ    ਦਾ    ਪਾ ਤ ਰ   ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋ ਕ   ਮੋ ਟਾ ਪੇ   ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ    ਮ ਜ਼ਾ ਕ    ਉ ਡਾ ਉਂ ਦੇ   ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ   ਵਿ ਅ ਕ ਤੀ    ਦਾ    ਮ ਨੋ ਬ ਲ   ਤਕ   ਡਿੱ ਗ    ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਜਿੱਥੇ   ਅੰ ਗ ਰੇ ਜ਼ੀ    ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਸ ਰੀ ਰ   ਦੀ   ਚ ਰ ਬੀ   ਨੂੰ   ਘ ਟਾ ਉ ਣ    ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ   ਦਾ ਅ ਵੇ   ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਪਰ   ਹ ਕੀ ਕ ਤ    ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ    ਸ ਰੀ ਰ   ਉੱਪਰ   ਮਾ ੜੇ   ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਸ ਰੀ ਰ    ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ   ਮੋ ਟਾ ਪੇ    ਨੂੰ   ਦੂ ਰ    ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ    ਆ ਯੁ ਰ ਵੈ ਦ   ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ    ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਮੌ ਜੂ ਦ    ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ   ਅ ਸ ਰ ਦਾ ਰ   ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ   ਸਾਂ ਝਾ   ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਜਿਸ ਦੇ    ਉ ਪ ਯੋ ਗ    ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ    ਸ ਰੀ ਰ    ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ   ਚ ਰ ਬੀ    ਮੋ ਮ   ਦੇ   ਵਾਂ ਗ    ਪਿ ਘ ਲੇ ਗੀ । ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮੱਚ   ਸੌਂ ਫ   ਦੇ ਲਵੋ । ਜਿਸਨੂੰ   ਰਾ ਤ   ਨੂੰ    ਪਾ ਣੀ    ਵਿੱਚ   ਭਿ ਗੋ    ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ । ਸਵੇਰੇ    ਪਾ ਣੀ    ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ   ਸੌਂ ਫ   ਚ ਬਾ – ਚ ਬਾ    ਕੇ ਇਸ ਦਾ   ਸੇ ਵ ਨ   ਕਰੋ ।

ਦੂਜੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ   ਗ ਲਾ ਸ    ਗ ਰ ਮ    ਪਾ ਣੀ    ਲਓ , ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਮਚ    ਸੌਂ ਫ    ਦਾ ਪਾ ਕੇ   ਮ ਧਿ ਅ ਮ    ਆਂ ਚ    ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ    ਗ ਰ ਮ    ਕਰ ਲਓ । ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ    ਪਾ ਣੀ   ਦਾ   ਉ ਪ ਯੋ ਗ  ਕਰੋ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ   ਦਿ ਨਾਂ   ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ    ਚ ਰ ਬੀ   ਦੀ ਨਾ   ਵਿੱਚੋਂ   ਗਾ ਇ ਬ   ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ   ਸ ਬੰ ਧ ਤ   ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ।