Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਤਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣਕੇ, ਤੁਸੀ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ! ਇਹ 43 ਰੋਗ ਖਤਮ,ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ

ਤਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣਕੇ, ਤੁਸੀ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ! ਇਹ 43 ਰੋਗ ਖਤਮ,ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਜ਼ਰੂਰ   ਖਾ ਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ   ਸ ਰੀ ਰ   ਨੂੰ   ਤੰ ਦ ਰੁ ਸ ਤ   ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ   ਫਾ ਇ ਦੇ ਮੰ ਦ   ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਮੋ ਟਾ ਪੇ   ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ   ਮੰ ਨੀ   ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ   ਖਾ ਸ   ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਦ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਦ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ   ਸ ਰੀ ਰ   ਲਈ ਬਹੁਤ   ਲਾ ਭ ਦਾ ਇ ਕ   ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ   ਭਾ ਸ਼ਾ   ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ   ਕ ਕ ੜੀ ਆਂ   ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ ਰ ਮੀ ਆਂ   ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ   ਤ ਸੀ ਰ   ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ   ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿਚ   ਗ ਰ ਮੀ   ਦਾ    ਪੱ ਧ ਰ     ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ    ਮ ਦ ਦ   ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ    ਭ ਰ ਪੂ ਰ   ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ    ਸ ਰੀ ਰ     ਡੀ ਹਾ ਈ ਡ੍ਰੇ ਸ਼ ਨ    ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ    ਵਿ ਟਾ ਮਿ ਨ ਏ,   ਵਿ ਟਾ ਮਿ ਨ    ਕੇ ਅਤੇ    ਵਿ ਟਾ ਮਿ ਨ   ਈ      ਭ ਰ ਪੂ ਰ   ਮਾ ਤ ਰਾ   ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ    ਫਾ ਇ ਦੇ ਮੰ ਦ   ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ    ਪੋ ਟਾ ਸ਼ੀ ਅ ਮ   ਦੇ   ਭ ਰ ਪੂ ਰ    ਗੁ ਣ   ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ   ਸ ਰੀ ਰ   ਨੂੰ    ਤਾ ਕ ਤ   ਦੇਣ ਵਿਚ   ਮ ਦ ਦ   ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ    ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿੱਚ  ਕੈ ਲ ਰੀ    ਦੀ ਮਾਤਰਾ    ਘ ਟ ਦੀ   ਹੈ ਜੋ   ਘ ਟਾ ਉ ਣ    ਵਿੱਚ    ਮ ਦ ਦ   ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ    ਬ ਲੱ ਡ   ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਰ   ਸੰ ਬੰ ਧੀ   ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ    ਚ ਮ ੜੀ    ਸ ਬੰ ਧੀ   ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਚ ਮ ੜੀ    ਦੀ    ਖੁ ਸ਼ ਕੀ   ਦੂ ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ   ਸ ਬੰ ਧੀ   ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ    ਦੂ ਰ   ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।