Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਦੇਖੋ ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਖੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗੋਡੇ, ਗਿੱਟੇ ਦਰਦ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਅਨੋਖੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ

ਦੇਖੋ ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਖੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗੋਡੇ, ਗਿੱਟੇ ਦਰਦ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਅਨੋਖੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ   ਇ ਨ ਸਾ ਨ  ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ   ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ   ਤੰ ਦ ਰੁ ਸ ਤ   ਅਤੇ    ਸ ਰੀ ਰ ਕ    ਪੱਖੋਂ   ਫਿੱ ਟ   ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ   ਅ ਸ ਥਾ ਨ   ਹਨ ਜਿੱਥੇ    ਲੋ ਕਾਂ  ਦੀ   ਸ਼ ਰ ਧਾ   ਤੇ   ਭਾ ਵ ਨਾ   ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ   ਅ ਸ ਥਾ ਨ    ਤੇ    ਅ ਰ ਦਾ ਸ   ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ   ਮਾ ਨ ਤਾ   ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਉਹ   ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ   ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ   ਅ ਸ ਥਾ ਨ   ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ   ਕੁ ਹਾ ੜੀ   ਤੇ   ਖੀ ਰ    ਰੱਖ ਕੇ   ਖਾ ਈ   ਜਾਵੇ ਤਾਂ   ਜੋ ੜਾਂ   ਦਾ   ਦ ਰ ਦ   ਅਤੇ   ਕਾ ਲੇ    ਪੀ ਲੀ ਏ    ਜਾਂ ਹੋਰ   ਸ ਰੀ ਰ ਕ   ਰੋ ਗਾਂ    ਦਾ   ਇ ਲਾ ਜ   ਮਿਲ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ   ਅ ਸ ਥਾ ਨ   ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜਿਥੇ    ਪੀ ਲੀ ਏ   ਦੇ   ਮ ਰੀ ਜ਼   ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੂਰੀ   ਮੱ ਝ   ਦਾ   ਦੁੱ ਧ   ਸੂ ਤ   ਦਾ   ਧਾ ਗਾ,   ਗੋ ਹੇ   ਦੀਆਂ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ   ਪਾ ਥੀ ਆਂ   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਚੌ ਲ   ਅਤੇ   ਖੀ ਰ   ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ    ਖੀ ਰ   ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ   ਖੀ ਰ   ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ।

ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ    ਹੱ ਥੀਂ   ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ   ਖੀ ਰ   ਖਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹ   ਮ ਰਿ ਆ  ਦਾ   ਦੇ   ਉ ਲ ਟ   ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ   ਖੀ ਰ   ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿ ਅਕਤੀ ਨੂੰ   ਖੀ ਰ   ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀ   ਖੀ ਰ   ਆਪ ਹੀ ਖਾਓ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ   ਖੀ ਰ   ਖਾ ਣੀ   ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ   ਖੀ ਰ    ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ    ਖਾ ਣੀ   ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਖੀ ਰ   ਖਾ ਣ   ਤੋਂ ਬਾਅਦ   ਚੌ ਵੀ   ਘੰਟੇ ਤਕ    ਨ ਮ ਕ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ    ਮੀ ਟ   ਸ਼ ਰਾ ਬ   ਅਤੇ   ਆਂ ਡੇ    ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।