Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਰ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ    ਸ ਮੇ   ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ   ਲੋ ਕ   ਅੱ ਖਾਂ   ਦੀ   ਰੋ ਸ਼ ਨੀ   ਨਾਲ   ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ   ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ    ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਵਾਂ   ਨਾਲ  ਜੂ ਝ   ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ    ਸ ਮੇ   ਵਿਚ   ਬੱ ਚੇ   ਜਿਆਦਾਤਰ    ਟੀ ਵੀ   ਜਾ   ਮੋ ਬਾ ਈ ਲ   ਫੋ ਨ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ   ਅੱ ਖਾਂ   ਦੀ   ਰੋ ਸ਼ ਨੀ   ਉਤੇ ਬਹੁਤ   ਮਾ ੜਾ   ਅ ਸ ਰ    ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਛੋਟੀ   ਉ ਮ ਰ   ਵਿਚ ਹੀ   ਅੱ ਖਾਂ   ਦੀ   ਰੋ ਸ਼ ਨੀ   ਘੱ ਟ   ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ   ਚ ਸ਼ ਮਾ   ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ    ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ    ਅਤੇ    ਓ ਪ ਰੇ ਸ਼ ਨ   ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੁਝ    ਪ ਰ ਹੇ ਜ   ਕਰਕੇ   ਅੱ ਖਾਂ   ਦੀ   ਰੋ ਸ਼ ਨੀ   ਨਾਲ   ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਵਾਂ    ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ   ਅੱ ਖਾਂ   ਦੀ   ਰੋ ਸ਼ ਨੀ   ਨਾਲ   ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ    ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਮਚ   ਸੁੱ ਕੇ   ਆਂ ਵ ਲੇ    ਦਾ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਅਤੇ   ਦੇ ਸੀ   ਘਿ ਉ    ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ   ਕ ਟੋ ਰੀ   ਦੇ ਵਿਚ   ਸੁੱ ਕੇ   ਆਂ ਵ ਲੇ   ਦਾ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਪਾ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ   ਦੇ ਸੀ   ਘਿ ਓ   ਪਾ ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ    ਧਿ ਆ ਨ   ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ   ਤ ਕ ਰੀ ਬ ਨ    ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ    ਲਾ ਭ   ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ   ਧਿ ਆ ਨ    ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ    ਸੌ ਣ    ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ    ਅੱ ਖਾਂ    ਦੀ   ਰੋ ਸ਼ ਨੀ   ਸੰ ਬੰ ਧੀ    ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ   ਦੂ ਰ    ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ   ਚ ਸ਼ ਮਾ   ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ   ਫ ਲਾਂ    ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ   ਹ ਰੀ ਆ   ਸ ਬ ਜੀ ਆ    ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।