Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਸਰਾਹਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਭਾਰ ਲੱਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਸਰਾਹਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਭਾਰ ਲੱਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਮੋ ਟਾ ਪੇ   ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ   ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਦਾ   ਖ ਤ ਰਾ   ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ   ਮੋ ਟਾ ਪੇ   ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ   ਪ੍ਰੰ ਤੂ   ਕਈ ਵਾਰੀ   ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਵ ਧ ਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ   ਗ ਲ ਤ   ਢੰ ਗ   ਨਾਲ    ਲੇ ਟੇ   ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਇਸ ਲਈ   ਮੋ ਟਾ ਪੇ   ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੰ ਤੂ   ਕਈ ਵਾਰੀ   ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ   ਪੇ ਟ   ਭਾ ਰ   ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ   ਗ ਲ ਤ   ਢੰ ਗ   ਨਾਲ    ਲੇ ਟੇ   ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ   ਪੇ ਟ   ਦਾ    ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਵੱਧਦਾ ਹੈ।ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ   ਗ ਲ ਤ    ਲੇ ਟ ਣ    ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ    ਲੇ ਟ ਣ   ਦਾ   ਢੰ ਗ   ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਬਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ   ਸਿ ਰ ਹਾ ਣੇ   ਲੈ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ   ਗੋ ਡਿ ਆਂ   ਨੂੰ   ਮੋ ੜ   ਲਵੋ ਅਤੇ   ਸਿ ਰ ਹਾ ਣਿ ਆਂ   ਉੱਤੇ  ਢੂ ਹੀ   ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ    ਪਿੱ ਛੇ   ਨੂੰ   ਲੇ ਟ   ਜਾਓ। ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ    ਧਿ ਆ ਨ   ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ   ਹੌ ਲੀ  ਹੌ ਲੀ    ਢੂ ਹੀ    ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ  ਝ ਟ ਕਾ   ਮਾ ਰ   ਕੇ  ਇਕਦਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ   ਘੱ ਟ   ਤੋਂ   ਘੱ ਟ    ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਜਿਹੀ    ਪੁ ਜ਼ੀ ਸ਼ ਨ   ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੋ।ਹੁਣ    ਲੰ ਮੇ  ਲੰ ਮੇ   ਸਾਹ ਲਓ। ਹੁਣ   ਹੌ ਲੀ   ਹੌ ਲੀ   ਕਰਕੇ  ਗ ਰ ਦ ਨ    ਉੱਤੇ   ਚੱ ਕੋ   ਅਤੇ   ਉ ਠ   ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਕ   ਸਿ ਰ ਹਾ ਣਾ   ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ   ਆ ਰਾ ਮ   ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਓ ਹੁਣ   ਗੋ ਡਿ ਆਂ   ਨੂੰ ਉੱਤੇ   ਚੁ ਕੋ   ਹੁਣ   ਹੌ ਲੀ  ਹੌ ਲੀ   ਕੂ ਹ ਣੀ ਆਂ   ਅਤੇ   ਗੋ ਡਿ ਆਂ   ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵੋ।

ਹੁਣ   ਹੱ ਥਾਂ   ਨੂੰ    ਮੋ ਡਿ ਆਂ   ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ   ਲੰ ਮੇ   ਸਾ ਹ   ਲਓ ਅਤੇ   ਹੌ ਲੀ  ਹੌ ਲੀ   ਸਹੀ    ਪੁ ਜ਼ੀ ਸ਼ ਨ   ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਸਿ ਰ ਹਾ ਣੇ   ਉਤੇ    ਗ ਰ ਦ ਨ   ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ   ਪੈ ਰਾਂ   ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਤੇ   ਗੋ ਡਿ ਆ  ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਲਵੋ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਕ ਸ ਰ ਤਾਂ    ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ    ਮੋ ਟਾ ਪੇ   ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।