Home / ਵਾਇਰਲ / ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਤਲੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ,ਗੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਲੇ

ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਤਲੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ,ਗੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਲੇ

ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ਹ    ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ   ਲੋ ਕਾਂ  ਨੂੰ   ਵਾ ਲਾਂ   ਦੇ ਨਾਲ   ਸੰ ਬੰ ਧ ਤ   ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਲੋ ਕਾਂ   ਦੇ   ਵਾ ਲ   ਝ ੜ   ਰਹੇ ਨੇ , ਵਾ ਲਾ   ਦੀ   ਜ ੜ੍ਹ    ਤੋਂ   ਵਾ ਲ   ਝ ੜ ਨ   ਦੀ  ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ,  ਦੋ   ਮੂੰ ਹੇ   ਵਾ ਲ , ਅਤੇ   ਵਾ ਲਾਂ   ਦੀ   ਚਿੱ ਟੇ   ਹੋਣ ਦੀ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ   ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ   ਵ ਧ   ਰਹੀ ਹੈ ।

ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ   ਲੋ ਕ   ਵਾ ਲਾਂ   ਦੀ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ   ਨੂੰ   ਦੂ ਰ   ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣਦੇ ਨੇ । ਕਈ   ਲੋ ਕ   ਡਾ ਕ ਟ ਰਾਂ   ਦੀਆਂ   ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਖਾਂ ਦੇ   ਹਨ । ਪਰ   ਫਿ ਰ   ਵੀ ਇਸ ਦਾ   ਅ ਸ ਰ   ਨਾਂ   ਮਾ ਤ ਰ    ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ   ਲੋ ਕ   ਵਾ ਲ   ਝ ੜ ਨ   ਦੀ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ    ਤੋਂ   ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨ    ਨੇ ।

ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ   ਕੁ ਝ   ਘਰੇਲੂ   ਨੁ ਸ ਖਿ ਆਂ   ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ   ਉ ਪ ਯੋ ਗ    ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ   ਘ ਰ   ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ   ਤੇ ਲ    ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ   ਵਾ ਲਾਂ    ਦੀ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ    ਨੂੰ   ਦੂ ਰ    ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ    ਲਾ ਲ   ਛਿ ਲ ਕਿ ਆਂ   ਵਾਲੇ  ਪਿ ਆ ਜ਼   ਲੈਣੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ    ਕੂੰ ਡੀ   ਘੋ ਟ ਣੇ   ਦੇ ਵਿਚ   ਪਿ ਸ ਣਾ  ਹੈ ।

ਦੋ ਵੱਡੇ   ਚ ਮ ਚ    ਮੇ ਥੀ   ਦਾ ਣੇ     ਲੈਣੇ   ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਕ   ਘੰ ਟੇ   ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ   ਰੱ ਖ   ਦੇਣਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ   ਲੈ ਣੀ   ਹੈ   ਕ ੜੀ   ਪੱ ਤਾ   । ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ   ਪਿ ਆ ਜ਼   ਤੇ   ਮੇ ਥੀ   ਦਾ ਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ   ਘੰ ਟੇ   ਤਕ   ਰੱ ਖ   ਦੇਣਾ ਹੈ ।ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ   ਕੱ ਚ   ਦੀ   ਬੋ ਤ ਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ।

ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ   ਚੀ ਜ਼ਾਂ   ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ   ਘ  ਰ   ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੀ   ਤੇ ਲ    ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ   ਨਾ ਰੀ ਅ ਲ   ਤੇ ਲ   ਹੋਵੇ , ਸ ਰ੍ਹੋਂ   ਦਾ   ਤੇ ਲ   ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ   ਮ ਸ ਟ ਰ ਡ    ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ   ਕੱ ਚ   ਦੀ   ਬੋ ਤ ਲ   ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ  ਦਿਨ   ਧੁੱ ਪ   ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ।

ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ   ਦਿ ਨਾਂ   ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ   ਤੇ ਲ   ਘ ਰ   ਦੇ ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ   ਤਿ ਆ ਰ   ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੋ ਇਸ   ਨੁਸਖ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ   ਵਿ ਸ ਥਾ ਰ   ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ । ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ।