Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਚ ਲਮਕਦਾ ਢਿੱਡ ਗਾਇਬ

ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਚ ਲਮਕਦਾ ਢਿੱਡ ਗਾਇਬ

ਅੱਜ ਦੇ    ਸ ਮੇਂ    ਵਿਚ   ਪੇ ਟ   ਦਾ  ਮੋ ਟਾ ਪਾ    ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ   ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ   ਕੰ ਮ   ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ   ਕ ਸ ਰ ਤ   ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ   ਪੇ ਟ   ਦਾ   ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਗ ਰ ਭ ਵ ਤੀ    ਔ ਰ ਤਾਂ   ਲਈ   ਪੇ ਟ   ਦੇ   ਮੋ ਟਾ ਪੇ   ਦੀ   ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ    ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ   ਗ ਰ ਭ ਪਾ ਤ   ਤੋਂ ਬਾਅਦ   ਪੇ ਟ   ਦਾ   ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਵੱਧ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ   ਮੋ ਟਾ ਪੇ    ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ   ਕ ਸ ਰ ਤ    ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ   ਕ ਸ ਰ ਤ    ਕਰਨ ਨਾਲ  ਹੌ ਲੀ   ਹੌ ਲੀ    ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ   ਘ ਟ    ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ    ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ    ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ    ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਘ ਟਾ ਉ ਣ    ਲਈ ਇਸ   ਕ ਸ ਰ ਤ    ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ    ਲੱ ਤਾਂ  ਨੂੰ   ਬਿ ਲ ਕੁੱ ਲ   ਉੱਤੇ   ਚੱ ਕ   ਲਵੋ।

ਹੁਣ   ਲੱ ਤਾਂ  ਨੂੰ    ਦੀ ਵਾ ਰ    ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ   ਹੌ ਲੀ   ਹੌ ਲੀ   ਲੱ ਤਾਂ    ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਲਵੋ ਅਤੇ   ਬਾ ਹਾਂ    ਨੂੰ   ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ   ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ   ਪੇ ਟ   ਨੂੰ    ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ   ਖਿੱ ਚ   ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ   ਹੱ ਥਾਂ    ਨੂੰ   ਪੈ ਰਾਂ   ਦੇ   ਅੰ ਗੂ ਠਿ ਆਂ   ਨਾਲ   ਛੂ ਹ ਣ   ਦੀ   ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ਼   ਕਰੋ ਇਸ   ਕ ਸ ਰ ਤ   ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ    ਹੱ ਥਾਂ    ਨੂੰ   ਗ ਰ ਦ ਨ    ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ   ਹੌ ਲੀ   ਹੌ ਲੀ   ਧੋ ਣ   ਨੂੰ   ਲੱ ਤਾਂ    ਵੱਲ ਨੂੰ     ਝੁ ਕਾ ਉ  । ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ    ਘੱ ਟ   ਤੋਂ   ਘੱ ਟ   ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ    ਕ ਸ ਰ ਤ   ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ   ਬਾਂ ਹ   ਨੂੰ    ਧ ਰ ਤੀ   ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਕ    ਪੈ ਰ    ਨੂੰ   ਧ ਰ ਤੀ   ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਵੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ    ਬਾਂ ਹ    ਨੂੰ ਉਤੇ   ਚੁੱ ਕ    ਲਵੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ    ਪੈ ਰ   ਨਾਲ    ਛੂ ਹ ਣ   ਦੀ   ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ਼   ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ   ਹੱ ਥਾਂ   ਨੂੰ   ਧ ਰ ਤੀ   ਨਾਲ ਲਗਾ   ਲ ਵੋ   ਅਤੇ   ਪੈ ਰਾਂ   ਨੂੰ   ਛੱ ਤ   ਵੱਲ   ਉ ਤਾਂ ਹ   ਚੁੱਕ ਕੇ   ਦੀ ਵਾ ਰ    ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਵੋ ਹੁਣ   ਸ ਰੀ ਰ   ਨੂੰ   ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ       ਪੁੱ ਠਾ    ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ    ਕ ਸ ਰ ਤ   ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਲਾ ਭ    ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।