Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਸਿਰ ਦਰਦ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ‌ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੁੰਤ ਅਸਰ

ਸਿਰ ਦਰਦ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ‌ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੁੰਤ ਅਸਰ

ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋ ਕਿਸੇ   ਗੱ ਲ   ਮਾ ਨ ਸਿ ਕ   ਦ ਬਾ ਅ   ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਇਸ ਨਾਲ   ਦਿ ਮਾ ਗ   ਤੇ   ਭਾ ਰੀ   ਚਿੰ ਤਾ   ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ   ਸਿ ਰ   ਵਿਚ   ਦ ਰ ਦ   ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ   ਅੱ ਧੇ   ਸਿ ਰ   ਵਿਚ   ਦ ਰ ਦ   ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ   ਤ ਕ ਲੀ ਫ    ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ   ਸ ਮ ਰੱ ਥ   ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ   ਦ ਰ ਦ    ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ   ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ   ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸਿ ਰ   ਦ ਰ ਦ    ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ   ਰੀ ਡ   ਦਾ  ਤੇ ਲ   ਅਤੇ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ    ਕੁੱ ਠ   ਲੈ ਲਵੋ।

ਹੁਣ   ਕੁੱ ਠ   ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਕੁੱ ਟ  ਕੇ   ਤੇ ਲ   ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ   ਤੇ ਲ   ਦੀ   ਸਿ ਰ   ਵਿੱਚ   ਮਾ ਲਿ ਸ਼   ਕਰੋ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ   ਤੇ ਲ   ਦੀ   ਮਾ ਲਿ ਸ਼   ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ   ਲਾ ਭ   ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਜੰਹ ਗ੍ਰਾਮ ਉਸ ਤੇ   ਖ ਦੂ ਰ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਕਾ ਲੀ   ਮਿ ਰ ਚਾ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਸੁੰ ਢ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਦਾ ਲ ਚੀ ਨੀ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਮ ਗਾ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਅ ਰ ਜ ਨ   ਦੀ ਦਾ ਰ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਅ ਰ ਜ ਨ   ਦੀ   ਦਾ ਲ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਸੋ ਮ   ਲ ਤਾ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਚੰ ਦ ਨ   ਚਿੱ ਟਾ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਚੰ ਦ ਨ   ਲਾ ਲ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਸੁੱ ਕਿ ਆ   ਹੋਇਆ ਘਾ ਹ,

ਦਸ ਗਰਾਮ    ਕੇ ਸੂ ਰ,   ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ   ਕੇ ਸ ਰ,    ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਹ ਰ ੜ   ਅਤੇ    ਬ ਹੇ ੜਾ   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਖ ਸ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਸੰ ਖ ਪੁ ਸ਼ ਪੀ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਕ ਮ ਲ   ਡੋ ਡੇ,   ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਮ ਲੱ ਠੀ   ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਮਿੱ ਠੀ  ਕੂ ਠ   ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ   ਕੁੱ ਟ   ਕੇ ਇੱਕ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਇਸ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ   ਦੁੱ ਧ    ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।