Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / 11 ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਸਰੀਰ ਚ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕਜ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

11 ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਸਰੀਰ ਚ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕਜ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ   ਕੰ ਮ   ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ   ਥ ਕਾ ਵ ਟ   ਦੇ ਕਾਰਨ   ਨ ਸਾਂ   ਵਿੱਚ ਦ ਰ ਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ   ਨ ਸਾਂ   ਫੁੱ ਲ   ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ   ਦ ਰ ਦ   ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ   ਕੰ ਮ   ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ   ਰੁ ਕਾ ਵ ਟਾਂ   ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ    ਲੋ ਕ   ਤਾਕਤ   ਨੂੰ   ਵ ਧਾ ਉ ਣ   ਲਈ   ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ   ਨ ਸ਼ੀ ਲੇ   ਪ ਦਾ ਰ ਥਾਂ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ   ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ   ਰੂ ਪ   ਵਿਚ   ਮੇ ਥੀ   ਦਾ ਣਾ   ਅਤੇ   ਦਾ ਲ ਚੀ ਨੀ   ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ   ਪਾ ਣੀ   ਲੈ ਲਵੋ ਇਸ ਵਿੱਚ   ਮੇ ਥੀ   ਦਾ ਣਾ   ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ   ਦਾ ਲ ਚੀ ਨੀ   ਪਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ   ਪਾ ਣੀ   ਵਾਲੇ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ   ਪੂ ਰੀ   ਰਾ ਤ   ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਇਸ   ਪਾ ਣੀ   ਨੂੰ   ਪੁ ਣ   ਲਵੋ।

ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ   ਰੰ ਗ   ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ   ਪਾ ਣੀ   ਪੀ ਲੇ   ਰੰ ਗ   ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਇਸ   ਪਾ ਣੀ   ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਮੇ ਥੀ   ਦਾ ਣੇ   ਅਤੇ   ਦਾ ਲ ਚੀ ਨੀ   ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਸ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ   ਕੱ ਢ   ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ   ਕੁੱ ਟ   ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ   ਪੇ ਸ ਟ   ਬਣਾ ਲਵੋ।

ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ   ਪੇ ਸ ਟ   ਨੂੰ ਇੱਕ   ਕ ਟੋ ਰੀ   ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ   ਸ਼ ਹਿ ਦ   ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਤੰ ਦ ਰੁ ਸ ਤ   ਤੇ   ਫਿੱ ਟ   ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ   ਖਾ ਲੀ   ਪੇ ਟ   ਨਿੰਬੂ   ਪਾ ਣੀ   ਵਿੱਚ   ਕੋ ਸਾ   ਪਾ ਣੀ   ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।