Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ

ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ

ਰੋਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਗਰ ਰੋਗ ਕੇਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪੇਟ ਦੇਰੋਗ ਮੋਟਾਪਾ ਖਤਮ ਹੋਜਾਵੇਗਾ

ਸ਼ੂ ਗ ਰ   ਅਤੇ   ਬ ਲੱ ਡ   ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਰ ਵਰਗੇ ਰੋ ਗ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋ ਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ …

Read More »

15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਿਦਾ ਦਾ ਮਰਜੀ ਥਾਈਰਡ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਾਇਬ

ਥਾਇਰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋ ਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰੰ ਥੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਇਰੋਕਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ …

Read More »

ਸਿਰਫ 1 ਚਮਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਾਇਬ

ਸ਼ੂ ਗ ਰ   ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ   ਰੋ ਗ   ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀ ੜ ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੂ ਗ ਰ    ਰੋ ਗ ਦੇ ਕਾ ਰ ਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ …

Read More »

ਗੁਣਕਾਰੀ ਘਇਆ ਲੌਕੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ ਲ ਤ ਖਾ ਣ -ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿ …

Read More »

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਚ ਨੇ ਸਫੇਦ ਦਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਓਗੇ

ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰ ਸ਼   ਜਾਂ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਦਿ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ ਖ਼ ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ …

Read More »

3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਲੌਕ ਨਾੜਾਂ ਖੋਲੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ,ਸ਼ੂਗਰ, ਦੌਰਾ, ਕਮਜੋਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਅਨੀਂਦਰਾ, ਬਲੱਡP ਕੰਟਰੋਲ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨ ਸਾਂ ਵਿਚ ਬ ਲੌ ਕੇ ਜ ਅਤੇ ਮਾ ਸ ਪੇ ਸ਼ੀ ਆਂ ਵਿਚ ਖਿਚਾਅ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ …

Read More »

ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਵਧਣਗੇ ਝੜਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਘਰ ਚ ਬਣਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ

ਵਾਲਾਂ ਸ ਬੰ ਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾ ਰ ਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖੁ ਰਾ ਕ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁ ਲਿ ਤ ਭੋ ਜ ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਕ ਮੀ ਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾ …

Read More »

ਇਸ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ,ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ,ਦਾਗ,ਮੋਕੇ ,ਛਾਈਆਂ ਸੱਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਾਇਬ

ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹ ਇੱਕ ਨ ਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਮ ਦ ਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ …

Read More »

ਛਾਤੀ ਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ 2 ਮਿੰਟਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਸਫਾਈ,ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਕ ਫ਼ ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੇ ਫ਼ ੜਿ ਆਂ   ਸੰ ਬੰ ਧੀ   ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰ ਦੂ ਸ਼ਿ ਤ ਹਵਾ ਜਾਂ ਖਾ ਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕ ਮੀ ਆਂ …

Read More »

ਭਖੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ,ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੁਣੋ ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਿਉਂ ?

ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ ਰੀ …

Read More »